Perhetyö

Arjen Sydämessä perhe nähdään kasvatuskumppanina, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sijoituksen ajan. Perhe on sijoituksesta huolimatta lapsen luontainen elinympäristö, johon lapsi on tavalla tai toisella sidoksissa koko elämänsä ajan.

Perhetyö on luonteeltaan vanhemmuustyötä, jossa vanhemmuutta tuetaan lapsen tarpeista käsin.

Arjen Sydämessä perhetyötä tekevät laitoksen perhetyöntekijä työparinaan lapsen omaohjaaja.

Arjen Sydämessä perhetyö kuuluu osaksi laitoksen palveluja kaikille sijoitetuille lapsille ja heidän perheilleen. Työskentelyn tavoitteena on vahva luottamus eri osapuolten välillä.

Perhetyö on prosessi, joka sisältää aloitus-, työstö- ja päätösvaiheen. Perhetyö päättyy, kun sijoitus loppuu lapsen muuttaessa kotiin tai itsenäistyessä.

Perhetyötä tehdään kuukausittain tai perheen tarpeiden mukaan. Perhetyötapaamisissa käsitellään asioita perhetilanteeseen pohjautuen. Teemoina voivat olla muun muassa tavoitteiden, sosiaalisten verkostojen tai voimavarojen kartoittaminen, perheen historia, vanhemmuus, vuorovaikutuksen tukeminen tai arjen kasvatustyöstä nousevat asiat.

Perhetyön tukena hyödynnämme monia itse kehitettämiämme tai jo aiemmin hyväksi havaittuja työvälineitä.