Turvallista arkea sijaiskodissa

Lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on toimintamme keskeisimpiä kulmakiviä. Hyvä yhteistyö lasten ja heidän vanhempiensa kanssa antaa mahdollisuuden hyväksyä sijoituksen. Tällöin kenenkään ei tarvitse tuntea turvattomuutta tai syyllisyyttä ja lapsi voi rauhallisin mielin asettua Arjen Sydämeen asumaan. Sijoituksen tavoitteena on lapsen muuttaminen takaisin omaan kotiin tai itsenäistyminen.

Strukturoitu arki ja sen sujuminen on Arjen Sydämessä tärkeää. Se luo turvalliset kehykset muulle toiminnalle. Arkeen kuuluvat koulu, harrastukset, ystävät, kotiaskareet ja yhteiset koti-illat. Tuemme koulunkäyntiä auttamalla läksyjen teossa sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä koulun kanssa. Tarvittaessa järjestämme väliaikaisesti kotiopetusta.

Arki Arjen Sydämessä on osallistavaa elämistä yhteisössä. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen sekä ottamaan omien kykyjensä mukaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista. Onnistumisen ja yrittämisen kautta tuetaan lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä kohti hyvää itsetuntoa sekä vastuullista aikuisuutta.

Vastuuta ja osallisuutta harjoitellaan Arjen Sydämen yhteisökokouksissa, joihin osallistuvat lapset ja aikuiset yhdessä. Kokouksissa suunnitellaan, keskustellaan, neuvotellaan ja sovitaan muun muassa Arjen Sydämen säännöistä ja toimintatavoista sekä yhteisestä toiminnasta. Turvallisuutta ja kasvua tukevat selkeät arvot ja rajat.

Yhteisöllisyyden myötä tuemme lapsia sisäistämään yhteiskunnassa vallitsevat normit ja käytöstavat sekä harjoittelemme sosiaalisia taitoja.

Yhteisöllisyys ei sulje pois yksilöllisyyden arvostusta kasvatuksessamme. Yksilöllisyys on lapsen hyväksymistä ainutkertaisena ihmisenä. Lapsen myönteisen minäkuvan sekä omanarvontunnon kehitystä tuetaan tasapuolisella, johdonmukaisella ja hyväksyvällä kasvatuksella.

Työotteeseemme kuuluu voimavara- ja ratkaisukeskeinen ajattelu. Myös lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelma pyritään laatimaan tähän ajattelumalliin pohjaten. Se laaditaan yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa ja sijoittavan sosiaalityöntekijän kanssa. Yhdessä kartoitetaan lapsen elämäntilanne, selviämistaidot ja voimavarat. Kartoituksen pohjalta voidaan asettaa lapselle yksilöllisiä tavoitteita ja määritellä oikeat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.